hkof e;f傣语新闻

jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya omyg enyg hxza qkef i/d umz plg

芒市农业生产又上新台阶

时间:2018-11-02 16:20:52 来源:德宏团结报  

  jkzpkzf'kydomygenyghxzaqkefi/dumzplg,uvi/sekyd]3oauv,ikdjkz'xedhodiespkzf'kydi/dekgizstygi3yaqvd'3oa&elzfelzf&!00elzfhx/g,iea'vauvjk/]3ewkegi;giv!00i/s%uk/,jkz'xedt3zde/st3zdekjf\jkzimysy3ogimyshk/g\jkzimysulimysukqngi/spkzf'kydi/dekgizsqvd'3oa&elzfelzf9!00elzfhx/g,iea'vauvjk/]3ewkegi;giv!00i/s%uk/,j3zgi;gekzd'3zau3osumygjzekghvygj3zgivj3osqkefi/d'3oa%%@^hx/g,iea'vauvjk/]3ewkeg9uk/.

  hkogik/auvekgi/s,'bfo3/g\'bfqnzf[lgomygenyghxzaqydhkefqxegiyfjktf'kgtyg4vyunyucyfwkfh3o'3odekghkjpmajkzpkzf'kyd,t3ofrbyaen@0!&uv]kyauv,omygenyghxzatygi3ya'xedekjftx/f!^elzf@@00uk/elg\ekjf4ofqnoqczj3og!$elzf9*00uk/elg,hvyf4vta4x/dwkegen@0!&uvrbya@0!*uvi/s,rkys'kyg4byfenyghxzatygi3ya4vtai/d4x/d*&elzf@@00uk/tlzg,]mtf4xjfjnokza!!elzf#&00uk/tlzg,tygi3ya'xedimyd!$elzfuk/&00tlzg,'xedwkde3ef%elzf%!00elg\imydjkpva^elzf&900uk/elg\t3zdwkyty&elzf$*00uk/elg\t3zdexzg!elzfuk/&00elg,'vyd'vaqngi/s'ma,wyg]mtfi3yahkjpmajkzimysy3og\hk/g\ela\emd\j/f\umtf\uk\j3ydqngi/sjza.