hkof e;f傣语新闻

qno o3/g ikog jkzf qld qls ileg jkzf ulf qng 'kg jkz ind ex/ izs jkf 'czf enyg ozg rxy wmed

州委老干局到盈江参观考察

时间:2018-10-19 16:25:05 来源:德宏团结报  

  inz 9 i/d @* ozg,qno o3/g ikog jkzf qld qls ileg j3zg qng en 4xz tkyg rkeg ]mtf j3of j3zg ]3oa qno ]og izs #0 uk/ jkf 'czf enyg ozg rxy wmed jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya hkj emf i/d umz ]ba izs.

  wlf hkog wkeg jkf rxy wmed izs,hoa 4xz 4xz ibzg ibzg jkf rbya w3yf ykzg imys ikyg tyg rkys 'kyg qng i/s rxy wmed,4ef ok jkf rbya 4xyd i;,hoa t3o u/ hod i;g w3yf ykzg jkf qct wmed 4xyd ]mtf hny hxya,o/s q; rxef j3zg ]3oa i;g w3yf ykzg tkzd h/ 4k qxyg pkzf 'kyd hny hxya tyg tkyg jks tkyg hk/a uxy ]mtf i/d umz ]ba 4mjf tyg ibzg iya ekg tva ]ba uxy ]mtf jkz pkzf 'kyd qng i/s izs.

  wlf i;g uky jle tkzd jz izs,hoa t3yg rxef j3zg ]3oa 'czf enyg ozg ikt h/ jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya 'xea uv i/s uxy ]mtf i/d umz ]ba izs,hoa t3yg rxef wos 'ma t3o wxyd w3og jkz ]/ jkz ikg\jkz pkzf 'kyd hny hxya\jkz

  qx/ wkj u3tf pkza\jkz tmf 'kyd hny qlef hny 'kyd tyg jkz tmf 'kyd jl ukd jl [k/f i/d hkj emf ]byg rkg rczd w;g w;g.hoa jl j3os jl t3o tkzd ok,ixy rxy wmed uxj i/s t3of hoa t3o evg ixy iv tms tms,ibzg iya ekg jnjf ]xeg ixy tms tkyg ekzf qng hoa wmed q3od t3/g ]za qng izs 'ma jxu '3of ict ];d jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya 'czf enyg ozg i/d hkj emf ]byg rkg rvs 4xjf 4k rkyf ekg,]3e wkeg,hoa t3o tva jnjf ]xeg jkz rkeg qno o3/g\qno qnzf [lg 'ma q3og qkg jxu 4lj qkf hny hxya 'czf enyg ozg i/d hkj emf ]byg rkg ]mtf 4xjf ixy 4ku 'kj ekg rczd w;g w;g.