hkof e;f傣语新闻

4k ecg jl 4k emog tv 'czf enyg ikd 'no wmed rkt plyf ucs ux/f 4k qxyg t;d h3yg tyg omyg ikzs 'xz hmj 4byf enyg jcs iks 'mf 'kf izs

盈江干部群众观看我州与南川竞演魅力中国城

时间:2018-10-12 11:14:07 来源:德宏团结报  

  inz*i/d%ozgjkyhe&ikfivf,rktplyfi;gq3ywkytczf'bfrk/sucsux/f4kqxyg4byft;dh3ygtygomygikzs'xztvomyg'3ys5vzfhmj4byfenygjcsiks'mf'kfizs,.ucjokozgizs[3zat3jf,jx/gok4kecgjl4kemogtv'czfenygikdt3oq3eg'ng'nowmedrktplyfi;gq3ywkytczf'bfrk/sucsux/f4kqxyg4byft;dh3ygtygomygikzs'xztvomyg'3ys5vzfhmj4byfenygjcsiks'mf'kfizs.

  ozgizsjkyhe,j3zg]3oai;g'czfenygikd4xz]3oa4kecgjl4kemogqofiyu;stv'czfo3zshxfjxzgtv'czfenygikdq3eg'ng'nowmedrktplyfi;gq3ywkytczf'bfrk/sucsux/f4kqxyg4byft;dh3ygtygomygikzs'xztvomyg'3ys5vzfhmj4byfenygjcsiks'mf'kfizs,wlftvwkeg'myatlgivfwkse3og]xyaizs,qnoo3/g[lf'lqvf\qnoqkygo3/fjky4ouvfiestoduofhkegekjf4z]xysokizs'mau/4xjfekg,rxefq3odhkegekjfqngi/s'marzf];d4kecgqngizsq3eg'ngtmstms.

  wlfwkegucshnyjvztkygwcesizs,qno]ogtvijaucshodpja4kemoghkyaemog';fe;txy'mategpnzahuteguk/gwkogizstygevfpja4kemog'kya\hodjlyfevgqm[kya\imydjkpvahnofjldhk[3/qngi/s];duvixysqvegjvz.

  wlfwkeghmjucs4kqxygulefhng4byftvizs,qno]ogux/fucs4kqxygwkegen!9%^uvInz!@,qno4nzik/dqlygivgtnyg]ogtygoldukwl/fqlygivgenygekztnshoduky4kecgtnygPogtygenygekztva]j]xeajkfekgjz4zwlfomygenyghxzatvt;dh3yguxy]mtfizs,4maikzaqno4nzik/dqlygivgj3osqbqnouvzgtnd\4maikzaoldilg(en4xztkygrkeg]mtfqlygivgenygekz)j3osqbtlftkztkzilg\4maikzaoldukw3/f(en4xztkygrkeg]mtfqlygivgenygekz)j3osqboldukwl/fqngi/stkzdh/4kqxyg4kecgenygekztygtnygPogq3o]byahkogwkogekg]jPxeajkfekgjzizs.

  wlftv4mzducsulefhng4byftv\4xydimf4mzdrxyumoftyghnyjvztkygwcesqngi/s'ma,4byft;dh3ygtygi3yaqkefi/d[lz*99[lz,omygikzs'xztvomyg'3ys5vzftygi3yaqkefi/d[lz**@[lz,qofq3odqno]ogums]os,i/d]lsokqno]ogums'ma,jkzfulf\4kecgjl4kemogtv'czfenygikdwlfukyfjxyg'kyg'czfenygikd]/fjxy]/fexygtygjkdwkygq3egtxzd.