hkof e;f傣语新闻

hkof ykog uxta 4xzf

短新闻

时间:2018-10-12 11:11:26 来源:德宏团结报  

  ●!\inz9i/dozginyrbya*ozg,enygwvzsikzstvaqlsilegj3zgqngikjhzfikf4efpxesizsjkfrbyaenygivzs'kyuxy]mtfixyiczft3oiczfhvyghmjjz.plftkyt3oqnoPog%@j3ostvajkftnshodixyiczft3oiczfhvygjzuxji/s,q3o'xeaozgi/s,plftkyt3oqno]ogtnj]kydPczgw;gw;g.

  @\●inz*i/d#ozg,plfjtj3zgjk[k/f'kzgtced\[k/fhxfplyf\[k/fwmjplyf\[k/f'kzghkeg\qkyhkegtvtnygq3yj3odtygenygekz#0uk/j3os]3ejzekgrbyaomygenygekogjleuxyixytva]bajnjf]xegjzhkjpmaixyivjik/govsqkf,ixyo3zs'kzauxji/st3ofixyhkjpmaivjik/govsqkfPog'xyaibea'xyatnygi/dhkjpmaemfjbzgjkfjzdikdrzfevgixyivieaikftmstms.