hkof e;f傣语新闻

]3oa elg omyg enyg hxza tyg w3yf ykzg i3od ivj hk/g ik/g 4z tva qx/ rcea jz hkj pma jkz imys ikyg izs

芒市将大力发展养蚕业

时间:2018-10-12 11:04:53 来源:德宏团结报  

  inz & i/d #! ozg,]3oa elg omyg enyg hxza tyg w3yf ykzg 'cy jkyg j3od [n/f 'b ymd wmog 'czf j3y 'b\w3yf ykzg 'l qno old qcy qvzf 'ky qbf 'b wmog 'czf j3y 'b i3od ivj hkt ik/g 4z w3yf ykzg tva 4xjf '3oa #000 elzf hx/g ekg jes qx/ omyg enyg hxza hkj pma jkz imys ikyg izs.

  jkz imys ikyg ]3oa i/s tva wlf 'cy qnzf omyg enyg hxza jl 4xyd uxy ]mtf,rbya ija ivd tv ukf @0@0 uv inz % i/d #! ozg,ikd ikg jkd emd exzg\ikd ikg 'xed t3zd exzg imys ikyg ];d ezg hbt rbya !0000 elg.

  ik/g h3od rlys h/ ok,ilj i/s jkf,i;g w3yf ykzg tva uz ik/ emd exzg ];d 4k ecg 'xed,'es tva ]u 'kf ikf 'xed emd exzg ekg 'xza 4k ecg 'xed,tva ]u 'kf ikf imys ikyg ekg 'xza 4k ecg imys ikyg,tva qxeg iyf hza jktf ekg 'no 'bs hxjf ikyg,];d 4k ecg qng imys ikyg izs u3og i/d hza pk/a ekj evg ekg.

  j3zg ]3oa i;g w3yf ykzg wmd wvd hy\'czs w3ys 'vz tyg j3zg ]3oa omyg enyg hxza tns hod uky i3od ivj hkt ik/g uxj i/s.