hkof e;f傣语新闻

q; h3og uv ixys ekzd ixya ]vg enyg qm [kya ]bef jz 'k rkf int izs jczf iv wxyd w3og tms tms

弄喜村民积极献血精神可嘉

时间:2018-10-12 10:25:23 来源:德宏团结报  

  inz*i/d@ozgjkyi;a,uvixysekzdixyaPvgenygqm[kyatvomygenyghxza]kydhny'kghxzg'maekgilegjztvi;gixya]vg'lzo3/ghl/fizs,ixy]kydhnyuxji/swyq;tvajkfjvzhcjfhodux/g,umzhoatvaekg'krkfint,hoatva4ointubaqodjkfjk/f4k'kj];dj3zgqngevg4kfikftkygumzizs.

  uvixysekzdixya]vgenygqm[kyauxy]mtfixy'krkfintizsu3ogevgekg#uvwos,i;giyf#uvi/s,j3zgqngekg'krkfintizsevg!$%j3os,4kemogt/g]ogqkzfi;giv!00i/s9@uk/$,intqnghoa'krkfizshbtrbya#elzf!&%0hod'nz.

  qxegiyf4kecgekzdixyaPvg4zi/dqbw3od'cogpvzsizstkzdok:`rbyauvi/sekg,ezgu3ogrtajz$uv'krkfint]os,'krkfint'mat3ohvygubaqodivtmstms,wkegh/s,j3zgtvPnzgtvwmgjxdpxesw3ogi3yaikya,ilji/sjkf,ubaqodwygtva'krkfintrczdw;gw;g."

  e3oawkdqngekg4ointizstkzdok,uvixysekzdixya]vgqngtvaekg'krkfintizs,4xztkyg'kea'vfozgu3zsizsu3og4efjvziod,tkygjvzjxd4efjvzezgh;,rbyawkeg'krkfintekg,inthoat3orljah3odtkek/aik/ik/.ozginz*i/d@ozgizs,uvixysekzdixya]vgevgj3zgekg'krkfint$*j3os,intqnghoa'krkfizshbtrbya!elzf^00hod'nz.

  uvixysekzdt;dikginawmed]za4kecgekzdixya]vgPbefjzekg'krkfintieah/s,q;h3oghnjjkuvixysekzdixyaPvgjczfivwxydivw3ogtmstms,ozgtkengikdekg,tljxdtva4xzjzekg'krkfintubaqod,];dintubaqodu3ogi/djkfjk/f4k'kjPmtfjmgqlg];dj3zgumzieaik/a.