hkof e;f傣语新闻

qleg [lya qxz qc icys h3o wczf i;g tnyg jkg ekg qct wmed 4k qxyg jkz pkzf hod ies qno ]og

国家粮科院专家到我州调研

时间:2018-10-12 10:16:49 来源:德宏团结报  

  'xeaozgu3zsizs,plfqxzqci;gj3odqcicys'bdqldh3o'3odwczqvofwczf\q3yj3odh3o'3odwczf\q3yj3odicys'bdwczqvofpn/s'vzfq3y'vztygicyswvosh3o'3odwczqvofwczftvenygwvzsikzsqnghoa4xzjzi3ygekgqctwmed4kqxygjkzpkzfhodiesqno]oghkjpkzfi/dumz]ba.qleg[lyaqct'ksekgrbyaqnoPogq3ogqkgjkfqctwmedw3yfykzgjlyfevgwmog'czfqndwnzfjly'bqm[kyatvomygenyghxza\]lgtkyghod4xjftnygozgtmytygqmjof,o/sq;tlygrxefixyuofjkof4kqxygjkzpkzfhodiesqno]og\ixyjkshk/a]veghxuficztnygtyg4kqxygixyt3ostkyfqno]ogqngi/shkjemfi/dumz]ba,4xydjkz[ksjk/go3/g\[k/fjkzrvygjxzgjkz]/jkzikg\[k/fjkzrvygjxzgixyt3ostkyftyg4xydjkzjly'kyqngi/sjnjf]xeg4kqxygikdjkzp;aezg'maekgtkzdh/uofjkof.