hkof e;f傣语新闻

j3zg ]3oa omyg enyg ekog ]3e jz pxzs h3od hkeg tns hod ulj [lya i;g tkyg

瑞丽召开第三次全体扩大会议

时间:2018-05-16 15:26:06 来源:德宏团结报  

  inz!i/d!%ozg,'bfo3/gomygenygekogikef!@uktPxyshk/'czsrvgh3odtkfhl/fwvfikef#uxj.

  wlfi;gukyhl/fizs,wlftv'bfo3/g'lqvfomygenygekogekgwvzs[ly4xzukgi/s,tygik/aemgpxzsh3odhkegtnshodulj[lyai;gtkyg,'mya]3ogptah3odhkegtnshodulj[lyai;gtkygrzf'myaw;f'myaj3y,ucgima4xjfj3zg]3oatygik/ajczfevgq;evgh3og]mtfixyivtkygykeg];dj3zgenygizs.

  juatkegekg,j3zg]3oatygik/aucgimaok,tvaqxegiyfh3odhkegtnshodulj[lyai;gtkygimaicygexjfiktizsuxyjkz]mtfhxya,4ojkzpkzfqkefomygenygekog]mtfhbzdPxea]zarczdw;gw;g.