hkof e;f傣语新闻

qleg e3z 'ng tv omyg enyg ekog jkf qm [kya qnzf ]mtf tkyg iv jczf iv wxyd

瑞丽爱心团到遮放看望孤寡老人

时间:2017-05-04 16:21:56 来源:德宏团结报  

  hkog q3o ux/g 'xzg ies i/s [3za t3jf ekg pxya wx/s wx/s 4xzf,qleg e3z 'ng tv omyg enyg ekog jxu tva ]mtf tkyg iv wy jla i/d [3za t3jf Pkf w;f h;,q3og qkg jkf rbya qm [kya qnzf tv omyg enyg hxza t3ys rkea imf wmed 4k ecg qng hkza q; izs,ixy ]mtf tkyg uxy hoa emog i/s rzf jbyf iv wxyd w3og tms tms,4k ecg hkza q; tv qm [kya qnzf qng uxj i/s hoa ekg qx/ rcea i/s tv ija umz ilj 4xzf qng pkza u3o pkza em izs tyg j3zg rod qng ]kyg h3oa izs.ilj 4xzf pkza u3o pkza em tyg j3zg rod j3os imo qng i/s umz:jmyg qvz qvz,umz 4ma ula wvyg,4k 'kj i/d !! uv,tv ]nzg wlf q3od ekzd P3oa ixya tv qm [kya qnzf=heg icy,umz 4ma ula wvyg,4k 'kj i/d !$ uv,tv ]nzg wlf q3od ekzd ixya heg tv qm [kya qnzf=qvz 'bd wvf,4k 'kj i/d !$ uv=qvz 'bd en/g,4k 'kj i/d !% uv=j3zg rod tko 4vf ux/g,umz wk ekzd P3oa ixya tv qm [kya qnzf,4k 'kj i/d ^9 uv=tko 4kz rxzg,umz j3zg rod tv ekzd ]3oa ixya,4k 'kj i/d ^% uv=w3od hkya uog,4k 'kj i/d &* uv,tv Pnzg wlf q3od ekzd ]3oa ixya=i3ys 4vf '3og,4k 'kj i/d ^^ uv,4mjf tyg wk q3og imjf\wk [ky '3og icef qng i/s tyg i3ya !# j3os.