hkof e;f傣语新闻

omyg enyg hxza tva 4o ekzd ixe h/f tmf 'kyd umz ekzd '3za imf 4mzd rxy umof

松树寨将建成旅游村寨

时间:2017-05-04 16:18:53 来源:德宏团结报  

  inz $ i/d * ozg,omyg enyg hxza tva 4o ekzd ixe h/f tmf 'kyd umz ekzd '3za imf 4mzd rxy umof izs tmg uxy ]mtf wos.

  j3zg ]3oa omyg enyg hxza qof tly en/s\eos 'cog\ilg qbf qcz tyg j3zg ]3oa ekyd 'bd qnzf\ j3zg ]3oa i;g ekzd ixe h/f 4mjf tyg 4k ecg ekzd ixe h/f tns hod uky q3eg h3of uxj i/s.

  q3o 'xea uv i/s,enyg wvzs ikzs ekt ija jkz tmf 'kyd ekzd '3za i3ya ikya,ekzd '3za qng tmf 'kyd izs 'es i3of tmf 'kyd umz ekzd '3za 4z evg ]ky uny 4k emog uba qod, ];d uv ixys ekg imf 4mzd enyg wvzs ikzs u3og wmed q3od 4k ims rlyg qkef 4k emog 'nzg Pog.t3of i/d 4k qxyg uny i/s,omyg enyg hxza qxeg iyf ies hkeg i;g 'nzg,qxeg iyf ixy tms tkyg ekzf 4byf tv uba qod,eja tvzf 4xjf tva 4o ekzd ixe h/f tmf 'kyd umz ekzd '3za imf 4mzd rxy umof ekg,4mjf 'es i/d rbya 4k ecg ekzd ixe h/f pxes w3og jeg imo.qxeg iyf ]ls i/d,jkz tmf 'kyd P3oa i/s tyg i3ya tva tmf 4k ikyg !69^ elzf elzf hx/g,tv ija tva emg hkyf ekzd hkyf '3za\emg Pnzg emg wmg\ emg Pxy emg hmg\ Pmtf 4xyd teg jkg\Pmtf 4xyd 4mzd 4xyd wmed\ 'xed exjf 'xed e;\Pmtf 4xyd pk/d 'nd '3og qng i/s.ekzd '3za tmf 'kyd iv ykeg 'ma,jczf tva jcs iks 'mf 'kf,4xyd 4mzd 4xyd jvz evg pxes jl emog emog.

  j3zg P3oa omyg enyg hxza ekt ok,tva 4o ekzd ixe h/f Pmtf umz 4xyd 4mzd 4xyd wmed 4k emog t/g,4xyd jkz jl 4xyd i3of jes qx/ jkz P3oa i/s Pcyg Pcyg,ekzd '3za qyf hza qmog tmf 'kyd iv.