hkof e;f傣语新闻

hlza 'njf ilj 'njf i3of o/s q; u;s ukg hxuf icz ]veg tnyg iv iv

国家公安部到我州调研

时间:2017-03-10 09:30:08 来源:德宏团结报  

  inz # i/d @ ozg rbya # ozg,j3zg ]3oa j3y 4kz ulf i;g tnyg 4z i/d qb 'cf 'lys wczs izs 4xz ukg j3zg ]3oa i;g tnyg ekg rbya omyg enyg hxza\ omyg enyg ekog qct 'ks wmed t3/g,4mjf 'es rvs 4xjf ixy ye hkef ok,hlza 'njf ilj 'njf i3of o/s q; u;s ukg hxuf icz ]veg tnyg iv iv,];d ekzd enyg i/d ukt umf ivea olzg tkf 'mf.

  wkeg j3zg ]3oa j3y 4kz ulf i;g tnyg ekg qno ]og qct 'ks wmed t3/g izs,hoa tod q; jkf rbya elf hy qcz 'ks qkzf\'nzs ikzs pk/f 'ld '3og tv omyg enyg hxza\qczg 'ks qkzf tv ozg tmy\4xyd jkz rvyg jxzg j3zg hod tnyg 4xjf tnyg enyg ekz tv enyg ekog\wvzs h3od pk/f 'ld '3og tv enyg ekog\ qm jof enyg ekog\ucz [kys pk/f 'ld '3og tv enyg ekog qng i/s wmed t3/g,'es hkeg iv hkeg okza tkzd t3of hlza 'njf ilj 'njf tyg ik/a.

  wkeg j3zg ]3oa tyg ik/a jkf rbya ucz [kys qczg 'ks qkzf tv ozg tmy wmed t3/g izs,'cf 'lys wczs tkzd ok,ik/a inz ekg,hxuf icz ucz tnyg tv enyg ekz j/s j/s u3of umz pmg ikd 'njf tnjf t3og jz,hlza 'njf ilj 'njf tnyg ]og jxu i/d hxu icz i/d ivea olzg Pmtf 4xjf ixy 4ku 'kj i3ya ikya,ilj i/s jkf,hlza 'njf ilj 'njf qng u;s ukg hxuf icz ]veg tnyg enyg Pog jl 4xyd jl tv i3of j/s jkf rxy wmed hxuf icz Pveg tnyg hxy iny,];d ukz enyg i/d ivea 'mf jl en jl wkeg.

                                  i/s umz j3zg ]3oa jkf elf hy qczg 'ks qkzf wmed t3/g izs.