'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

wkeg ]og rlg iya ivz izs evg 4k/ hcog tva ]ba ]mtf

如何拖地才不会有异味

时间:2020-04-10 09:14:34   

wkeg qyf i/s,qxeg i/d Pnzg e;f ]nzg tcj jk/f i/d iea ekg 'ma,p;a jxd jmj 4o tv Pnzg tv wmg ]mtf jmyd ]mtf h/a,'xya 'kea ozg i3of rlg Pnzg iv uxj.jx/g ok,wkeg rlg Pnzg izs eky uxj 'es e3oa evg 4k/ emza\4k/ hcog,P3u q3od 4k qxyg emog i/s tva ]ba Pmtf ima?

!64o ies 'lf 'co tld

i;g ies 'lf izs evg 4k/ '3ed 'lf 'xz,4k/ '3ed emogi/s ums i/d ecyg h/d tyg jxys tld hxy iny,4o ies 'lf ekg 'co tld iya ivz ]ca,4k/ hcog ezg e3oa wxeg jkf,4k/ ies 'lf 'es pl/ uct i/d hza,'co tld 'ma 4ef e3oa evg 4k/ emza ies 'lf.ucyf wkf 'co tld ezg Pmtf qn/s Pmtf:4o ies 'lf hny iny tl/f ies ]ca # hny,qyf 'es 4o 4z rlg iya ivz qlef hod jkf 4njf weg 'ma 4o ekg rlg iya ivz qof i/d wos.

@64o 'cog 'l tk ekg rlg

'cog 'l tk 'es ]xys Pmtf rkzf 'xz 'vz ikd,qky ums i/d 4z 'ed\4z ]yd,4o ies tl/f 'cog 'l tk ]ca ekg rlg iya ivz,qky ums i/d 4k/ emza 4k/ hcog,4ef iza jxd 4o 'cog 'l tk 'j 4z rlg iya ivz jmyd 'ma qyf 4o ekg rlg iya ivz,4k/ emza 4k/ hcog iya ivz qky e3oa wxeg jkf h; h;.

#64o wkd wk 'co tld wmf ekg 'co tld

wkd wk 'co tld wmf qky 4o ecyg h/d i;g 4z rlg iya ivz izs ]cea tk/,]ms [kys 4z rlg iya ivz ils jkf\hkg jkf 'ma u3of 4xjf 4k/ emza\4k/ hcog ekg,oky ik/ j/s 4o wkd wk * $ 'co tld wmf ekg qm\ekg 'j 4z rlg iya ivz,rlg ]nzg wos 'ma iya ivz qky wxeg emza\wxeg hcog.

$64o elz rlg jczg rlg

elz rlg jczg ums i/d 4z 'ed tyg 4k/ emza,4o ies tl/f elz rlg jczg 4vta iny 'ma ]3tf hbzd ina iya ivz jkf, qyf 'es 4o 4z rlg iya ivz emog jmyd izs ekg rlg iya ivz, iya ivz qky jmyd iv\'ja iv, 4k/ hcog jxd 4ef evg jkf. iya ivz qng 'ed ]cyg izs qeg,jbyf iv 'mys 4o pkd qmt qed elz rlg jczg 'ma 4o 4z 'ed ezg rlg jmyd ]ca qyf 'es 4o 4z rlg iya ivz ekg rlg rczd,Pmtf qn/s ]mtf qky tng rlg i/d jmyd iv.4z rlg iya ivz rlg iv 'ma jbyf iv 4o 'co tld wmf 'co tld\'j jmyd ]ca ikyf ]cyd, wkf u/f tkjf ictf ]cyg pcoa. (hkya ivf qnz uczf)