'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

eog iod h3ya hk/f q3od ikyg wvyg ]cyg 'va j3zg qk/g

醉酒伤害,女大于男

时间:2020-04-02 09:59:24   

qxeg iyf ixy o3zs 'kza tnyg emf ivf jkzf h/ ok,tnyg emf ivf jkzf ilj !999 uv rbya @0!& uv o3zs 'kza t3/g j3zg qng 4k 'kj i/d !^ uv hbzd ina tk/ jkf izs 'ma u3of ]za,j3zg qng jxu jvz iod Pcyg pcoa ]ca tk/ jkf izs hbt rbya !00 elzf j3os,iv uv tk/ iea 'va iv uv izs u3og h/d umz ulz iny,jczf ija ikyg wvyg 'czg tk/ iea.ucj 'es oky ik/ j3zg qk/g jvz iod iea 'va ikyg wvyg,jx/g ok ikyg wvyg jxu jvz iod 'ma i/d tkyg umz tua hcya tyg ils q3od 4xjf 4cjf\ins exzg i;g ]3oa q; izs 'es iea 'va j3zg qk/g.

plf o3zs 'kza h/ ok,qvog qvz h3ya hk/f q3od ikyg wvyg ]cyg i/s tv ija ynz yod ezg umz:!6iod jvz hod t3o hvyg j3zg ]og jkf 'ma i3of jkf wlf qxeg i;g ies\ies wky\int i;g t3o hvyg izs,jx/g ok t3o hvyg ikyg wvyg ]es eo 'va t3o hvyg j3zg qk/g,ies\ies wky\int ikyg wvyg jxd 4mf 'va hxya j3zg qk/g,un i/a,u3og ok j3zg qk/g tyg ikyg wvyg jvz iod iea enza jz,qvog qvz i;g int ikyg wvyg izs qky i3oa 'va hxya j3zg qk/g.@6jxu un hny hxya jk/g iod i;g t3o hvyg ikyg wvyg 4z ]xys ]mtf r3od 'vz en/s izs 4mf 'va hxya j3zg qk/g,i/s qof Pmtf ];d qvog qvz i;g t3o hvyg ikyg wvyg izs 4ef jmd jk/g i/d iv,ixy h3ya hk/f ezg jxd qof w;f ]cyg. ('cya jnof uczf)