'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

j/sj/swcesivzsi3ofqxygqmgtkygumz   

经常咬舌头要当心

时间:2019-07-25 10:21:23 来源:德宏团结报  

  jvztkygjvzpxyg4efqxygqmge3oawcesq3odivzsizs]ogt3oj/s]3uq3odwlf,jx/gokpxygj/sj/swcesq3odivzs]cyg'estvaumztkygumzwmzgumzekgwos,pcyaiyfivzsikaekg\i;ge3ofint\ivzsuk\'czol/sqngi/sevgizt3oe3oaukgukf];dj3zg]ogjvz'ya'ya]caj/swcesq3odivzs,e3of4mz'nzsqvzqngi/sevgtkygumzjxde3oau3ofumzjvz'ya'ya]cawcesq3odivzs.uni/a,u3ogokj/sj/swcesq3odivzs]cyg,jbyfivjkfi;g'mgw3yfqctwmedtkygumz.

  t3ohvygh3egqkyhmgumztkygumz#emogi/s

  i;gt3ohvygh3egi/s'vyd'vapvoainspvoaiya]kygezgu3ofumz'ma,tkygumzik/aemogi/sjxde3oaukgukfumzh3eg,pcyaiyftua4efiv\ekf]cygtua43zdekofizaevgtkygumzhxystkzg=j3zgumzwmookzajxde3oaj/sumzh3eg,'eswkwkuf,jczfija4vyg]lgj3zdtygi;gykufhkaqngi/se3oaumzPcyg=ekf]cygqkdqxyf'czf4efivjxde3oaumzh3eg.u3ogoki;gt3ohvygumzh3eg'estkg'yajxd4ef]k/a,i3ofrnearkyfumztkygumztkyfemogwmzgumzekg'maq3ogqkgjkfqctwmedwos,wkfu/fqnysq3odhvyfwkegwkezg.