'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

t3uf iya ebg qky ]ms [kys i/d 'ka rod

拍手背防老年斑

时间:2018-09-28 11:28:30 来源:德宏团结报  

  'karodjczf]kyqkstmstms,p;at3o4efh/d];devg,jx/gok,evgj3zgjehxy4k'kjwygtnjilef,i;giyaebgqngi/sqofu3og4xjf'karodekgwos.qxegiyfi;gik/gh/ok,u3ogokqydhkeft3ufiyaebg'mf'mf,qky]ms[kysi/d'karodu3of4xjfqosizs.

  [k/fq3ywvektok,i;giyaebgizsrzfevge3of4mzwvzqvz\wkysqvzieatmstms,u3ogokj/sj/st3ufiyaebg,qkyo3zsemg];drktwvzwkyspmzfjz\e3ofinte3ofi3egpxjiv'ma,inti3egqofu/i/dp;g,i/sqky]ms[kys];d'karod4efu3of4xjfi/dekg.

  ucyfwkfezg]mtfqn/s]mtf:'mys4o[kfebgpkjfhxza'k/sizst3ufpkjfhxzahkaizs,qyf'es4opkjfhxzahkaizst3ufpkjfhxza'k/sizs,ivpkjft3uf#00uxj,juatkeg'es4oiyaebgt3ufjz#00uxj,jkyhejkyi;aivozgt3ufivuxj.