'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

ucyf wkf tkyg ]ls [k/f h3ef jla 4xyd wlf tv 'og

环保知识

时间:2017-05-05 10:23:59  

 tva ]ba qta wxeg i/d ies tbg tv ]nzg

 !\txyg hvyf txyg wkeg ik/ hxzf hcuf wky ty ikya ixya i;g e3of ies 'l/g jxzg izs,]ms [kys u/f ];d ies ]3o ies qbeg=@\'nd h3og u/f tlyg t;d e3of ies 'l/g jxzg ]ca hky ux/f ies hky 'j,jbyf iv tlyg ies ';f pkzs ]ca 'j 'k/f i;g 4kyf pkzs izs.

 ixy ]yd ]3/f i;g 'byf [/g evg qng i;

 wkeg ]og ';f [/g izs e3oa u3of 4xjf hxzg jxys hxzg tld 4nf wkyg hxf imos\wvd wkyg hxf rkzf tyg pxya hxzg qng i/s ekg,hny hxya qng i/s t3of uxtf\e3of i3eg r3/d q; tyg 4xjf 4cjf t3o evg ixy h3ya hk/f=wkeg ]og t3ed hod Plya pja izs,hxzg tyg 4k/ pja 4k/ ezg qng i/s 'es e3oa u3of 4xjf 4k/ hxzg uvzg 'v 'czs ekg,4k/ hxzg emog i/s t3of ]lg iy\]3/f tk\j3y h3og qng i/s 4ef iv,]bya jkf ]bya ekg qky e3oa wmzg 4xjf tkyg umz i;g ]lg iy\]3/f tk tyg i;g j3y h3og qng i/s ekg.

 wlyf tbg elz rlg jczg emog 4ef evg ivzs izs

 4o oky ik/ ekg ok,elz rlg jczg hny jzd iea t3o e3oa ';f h3zg ies ]cyg ivzs,u3og ok ]og wlyf tbg elz rlg jczg emog i/s 'ma,ivzs qof e3oa i/a hod hmg ies ekof iza ixya ies qng i/s jkf,Pmtf ];d tog j/g 4z ]yd 4z ]3/f qng i/s rkg i/d hza Pcyg,ies qof e3oa i/a i/d rnyg jkf,i3eg wkyg 'vf i;g ies izs jxd qof 4mf jkf,jeg i/s uk tyg hny hxjf i;g ies izs qky e3oa qlt i3eg wkyg 'vf 'ma tk/ yk/.

 qod jkg i3of qxyg qmg ik/a emog i/s

 !\txyg hvyf txyg wkeg ileg ikg jkg,u/f ];d i3eg ]yd i3eg ]3/f i/d u3of 4xjf ekg=@\u3og ok j3zd jkg ]3o ies ezg,i3of qv q3o 4o jkf emg=#\u/f ]3od jkg jkf 4xyd tv emog j3zg jbzg\jkg qbj jz izs=$\u/f wlyf tbg ucyf wkf emog qky e3oa ];d ]3oa ies tyg 4xyd wlf tv 'og ]yd ]3/f izs ekg ikys jkg=$\u3og ok jkg qbj jz ]bya,i3of 4o [/g jkg uvj uct ]ua uct ]ca rkd=wkeg 'vf jkg izs u/f 4o 'ya 'ya olt 4xjf [ka exyf jkf=u/f 'bs jkg emog ux/f 4xjf i3eg ]yd i3eg P3/f iea izs ekg tbg.

 hny tbg qng i/s evg rkt [ld 'nf

 wkeg ]og wlyf tbg hny rkt hny tczf 'nog qv\tczf 'bf qv\tczf ikog\o3/ u3o ild izs,iea 4mf t3o e3oa u3of 4xjf rkt [ld 'nf ekg tyg tczf 'bd u3o ekg,rkt qng i/s 4ef evg 4k wxyf,jxd 4ef evg 4k/ 'ya,j3zg ]og 4ef t3/g i/d ]za jxd 4ef y3eg i/d q3od,jx/g ok rkt emog i/s 'es qxz i/d ]cyg,wlf qxtf i;g j3y jky tv 'og jl tv,umz ixy h3ya hk/f emog u3of e;f izs,u3og umz ynz yod h3ya hk/f ixy 'kj 'kf j3zg ]og emog iny wos.u3og ok q3o ]bya hkog wkog q3od rkt [ld 'njf 4kos q3od\unyg q3od,j3zg Pog qky e3oa i/d tkyg umz und 'md uvzf\iz Pk/s qng i/s yk/.