'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

ily 'nd h3og ]cyg pcoa evg ixy h3ya hk/f ik/a wkyf ik/a emog

穿紧身衣的害处

时间:2017-05-05 10:19:10 来源:德宏团结报  

  j3zg ilef wkeg h/s jxu h/d ];d t3o ]ky Pky iv,oky ik/ 4ef ok 'nd ]t j3z ]t ekof iza 'nd h3og qng ily ukd ixj i/s t3o jmj ily emog Pt ]cyg izs.jx/g ok pxyg ily 'nd h3og emog Pt ]cyg izs 'mf 'mf qky evg ixy h3ya hk/f qng i/s:

  !\j3z ymos qk/g ]t ]cyg

  u3og ok q3o ]bya hkog wkog j/s ily j3z ymos qk/g emog ]t izs,t3of t3o hvyg hbzd w;f tyg ixy 'kj 'kf t3o evg ixy h3ya hk/f.pcya iyf elyf j3z tbzd pcoa qky ukg ukf ];d i;g txys 4ef P3ta i3eg plf i3eg i/d iv= elyf j3z ]t oky hka Pcyg pcoa 'es e3oa ukg ukf ];d int i;g oky hka izs 4ef u/ i/d iv=rbya ok hka j3z ]t ]cyg,'es e3oa ];d int i;g tvz i;g hka qng i/s i/a okj hbzd i;g t3o\i;g ]3oa q; jkf wkuf,un i/a,j3z ymos qk/g wkf u/f ily jl ozg.wkeg 'bs izs 'es i3of inj emog ezd ezg u/f rku tvya t3o Pcyg\ ily ekg i3of e3y hxy iny izs,ikyg wvyg qeg,wkeg hny ekg izs jbyf iv u/f ily j3z ymos qk/g.

  @\'nd h3og emog ]t ];d t3o wxea izs

  'nd h3og emog ukf ukf ily ]ca ]t ];d t3o wxea t3o 'mg (hkeg hmf ]xys ]mtf 'lf 'nz wv)izs,ikyg wvyg u3og ok ily 'mf 'mf 4ef jkg jx/g e3oa wmzg 4xjf tkyg umz [k/f ikyg wvyg ekg,'es e3oa ]t q3od h3yg i;g ]cyg tyg ukg ukf ];d pvoa ins pvoa iya 4ef ]lta i3eg plf i3eg i/d iv.j3z emog ]t ];d t3o wxea izs qeg,e3oa ]t oky hka ]cyg pcoa 'ma ]mtf ];d ies wky qng ilj Plg wmo 4xjf ekg izs 4ef i/d qv q3o pl/ uct,]bya jkf ]bya ekg qky ukg ukf ];d ]lg wmo umz qmuf\ umz h3eg.'vyd 'va qng i/s,jxu un 'nd emog ]t P;d t3o wxea izs i3of rku tvya t3o hvyg txta ukd ina i/s,pvoa ins pvoa iya 4ef i/d ]lta i3eg plf i3eg iv iv,jczf ija ]nf qng i/s jxd 4ef i/d qv q3o pl/ jkf 'ma,qof jkf 4ntf e3of h3za i;g pvoa ins izs,qky ]mtf P;d 'kf ins 4ef qz 4ef 'ja\]ky qks.

  #\j3z 4cza ]t ]cyg

  j3z 4cza ]t ]cyg i/s evg 'xya emog:emog iny umz t3o ezg ]t tyg ]ky,4k qxyg emog i/s qky e3oa jkf jky uky ];d ivzs uk 4z wlf i;g ]x/ tkuf hka izs 4ef i/d `]mtf jkz" iv iv,jeg i/s tkyg umz eky emog qof u3of umz yk/.'xya emog umz 4vyg hka ezg izs ]t ekof iza 'k/a wky ty ezg ]t,4k qxyg emog i/s jxd e3oa ukg ukf q3od `ixy ]mtf jkz" ivzs uk tyg int i;g e3of 4mz izs 4ef u/ i/d iv,je hxy wyg e3oa u3of umz hka p3og\tvz p3og.un i/a,oky ik/ 'bs j3z 4cza jbyf iv 'bs emog ]es e3y izs,'es i3of ik/ jl ozg.wkeg jky hbzg ixzg izs tv iv ezg i3of ily 'nd h3og emog e3y ]cyg izs,4keg hkef ];d i;g oky hka qng i/s tng ]lta q3od i3eg qct i3eg jmyd hxy iny,tkyg umz qyf wxeg u3of umz.

  $\'nd 4cza ]t ]cyg

  ikyg wvyg je hxy jmj 'bs 'nd 4cza emog Pt t3o ]cyg izs ekg ily.jx/g ok ]mtf qn/s e3oa jkf wku q3od ins exzg i;g ]3oa 43jf izs 'ma u3of umz hcza hbzd\hcza e3/\hcza imtf.'vyd 'va i/s,'nd 4cza ]t ]cyg pcoa 'es e3oa ukg ukf q3od ekf ]cyg i;g uxtf tyg ]3oa q; 'ma u3of umz q; ju q; ebzf\r3/d q; wkuf\ r3/d q; w;f.je hxy jxu h/d ];d 4la tod ekj iv\jes iv,qof 4o 'k/a 'nd 4cza emg tbt ];d ezg qz ]cyg Pcyg,Pmtf qn/s qky e3oa wku q3od e3of int\ e3of 4mz i;g jl/g h3og qng i/s 'ma u3of umz P3oa hlz\ h/d ]kj.'vyd 'va qng i/s,u3og ok en i; t3of en i; j/s ily 'nd 4cza emog ]t Pcyg izs,wyg e3oa ukg ukf ];d ilja tyg 4la tod 4ef w;f i/d iv.