[vyd ucy 4lu ut tmf傣语法规

uxyg jz 'vf jkg 4xjf tkyg u3of 4k wmg ]3e rkeg ]kuf tkf olzf

拚车出行发生交通事故共担责

时间:2017-01-05 15:59:27 来源:德宏团结报  

 

  #\tkf olzf wlf tv j3os iny j3zg ik/a P3e rkeg ]kuf

  ixy tcj ezg umz qn/s:ikog 'n\'cog ivg\ ikog qky umz j3zg enyg imo,hoa 'kea j3os 'es P3e wlf enyg unz ]mtf jkz i;g ileg,en @0!% uv 4xz tkyg inz 'vf izs,hoa 'kea ]nzg tyg i3ya j3zg 9 j3os q3og jz ]3e hkt jkg unz 'ma uxj jkf Pnzg j3of inz 'vf.];d ikog 'n tyg 'cog ivg uzf jz P3od jkg,iv j3os ileg '3oa !000 hx/g,jk jvz\ jk ixzg qng i/s 4o '3oa qng ileg jz izs ekg 4xjf.jxu un 'cog ivg umz j3zg 4z qyf e3oa P3od jkg izs,h3za tkyg 'es yxja yxja y3og y3og,eky tv 'es jxyg ]cyg,un i/a,ilj 4xjf tkyg ekg t3o umz ikog 'n ]3od jkg,wkeg hod rbya 4k iku 4byf enyg hoa jkf izs,ikog 'n qof ];d 'cog ivg ]3od jkg,wyg 4ef uk ]3od i/d ! ikf ivf,wlf wkeg u/ ina h3za tkyg jko 'ld ilf izs,'cog ivg qof u/ pkf hod h3za tkyg tkyf 'mzd jkf,jeg i/s,jkg hoa qof jkf tles q3od ija imjf qng unz hzd hcz jky h3za tkyg izs,jkg ils icoa q3od ]cyg,ikog 'n 'es 'ky q3od ilja um [ks ]cyg,q3od i;g 'mg w3yf ekt umz wvd qvd 'ky 'kzs,ikog 'n wk wos '3oa !0 elzf hx/g.

  [k/f jkz qco qvzg qct t3/g 'ma ekt ok,4k wmg umz 'cog ivg 4ef qxeg roa ucy u/ tkyg 'ma u3of umz ekg,'cog ivg i3of rkeg ]kuf tkf olzf tyg eczs.ikog 'n qof ye hkef ];d 'cog ivg 'k/d '3oa ezg,'cog ivg 'es ekt ok: tyg 'kea Pnzg q3og jz 'ma hkt jkg unz ]3e 'vf jkf ]nzg,ezg ]3od jkg umz rcea tyg ik/a ]mtf ixy iv, '3oa qng i/s jbyf iv umz j3zg qng ]3e jz 'vf jkg izs rcea jz ]kuf,jx/g ok j3zg qng izs 'es 4ef h/d 4xjf '3oa uvd i/s.4ef qky ]ba ikog 'n jx/g i/d 4o ixy tkyg hoa tkyf rbya i;g [kd wczf jkf.

  i;g [kd wczf ekt ok:ikog 'n\'cog ivg\ikog qky hoa # j3os q3og jz hkt jkg unz ]ca ]3e 'vf jkf ]nzg,u3og umz ulj [lya ]3e i/d ixy iv izs wos.4o i;g ]x/ ucy evzs [kd ekg ok, `ixy iv i3of ]3e i/d,ixy qks i3of ]3e ]kuf." 4z ok ulj [lya ]3e i/d ixy iv izs,4k tvj umz ezg uxyf ok: j3zg @ j3os ekof iza @ j3os hbzd ina,qxeg i/d ixy iv p;a ezg 'ma ]3e jz jkf uxy ]mtf ixy emog ];d i;g ulj [lya i/d ixy iv [k/f 4lj qkf '3oa ynzg izs.wlf wkeg ]3od jkg w;g w;g izs u3of umz 4k wmg,ixy 'k/d '3oa 'k/d ynzg umz tkf olzf hxya i;g ulj [lya wos.roa ucy ikef #% uny eja tvzf,i3of jl j3os jl rcea rkeg Pkuf tkf olzf.jx/g ok,ixy tkyg u3of umz ekg i/s,umz 'cog ivg 4ef qxeg roa ucy u/ tkyg 'ma u3of umz ekg,ezg i3of rkeg ]kuf hny jzd iea.rbya tv i;g [kd wczf o3zs emg 'ma t3o tkzd umz jz wos,];d 'cog ivg Pkuf jk wmed wk ikog 'n hny iny,j3zg qng 'vf qxeg izs 'es P3e jz Pkuf hny iny.