[vyd ucy 4lu ut tmf傣语法规

i;g ekzd '3za jk/f ]nzg jk/f wmg i3of qxyg qmg ixy ik/a emog

农村建房须知(二)

时间:2016-05-31 17:23:23 来源:德宏团结报  

  @\]kyg jx/g qkyd unz ekg rcea jk/f ]nzg,j3zg rcea jk/f ]nzg 'ky q3od ekof iza tk/ jxu qod ]nzg i3of rkeg ]kuf tkf olzf

  ixy tkyg ezg umz qn/s:en @0!$ uv inz * izs,j3zg ekzd en/s qbg 'lz tv enyg [ld 'vz j3os iny ]xys ]mtf ikog okyd,]nzg hoa tva jk/f Pnzg e;f emog # qzs izs,jxu tva tng qta wxeg i/d '3oa hxy iny,]kyg 'xya hka ulf wk qof eja tvzf jkf ]xys unz ekg rcea ]mtf,jeg i/s,ikog okyd hka rbya ikog imos jkf,];d ikog imos rcea hka j3zg ekg jk/f ]nzg,jk ]cyg qxeg iyf Pmtf iv ozg i/d iv ozg ekg tkj 'xzf,jk ]cyg j3zg qng ekg rcea jk/f ]nzg izs 'es ];d ikog imos ]3e jz 4o jkf ];d.

  ikog imos jkf hka i/d ikog j3od hoa 'kea j3os ekg rcea jk/f ]nzg.en @0!$ uv inz !@ i/d % ozg izs,ikog j3od wlf wkeg tkg ]nzg w;g w;g izs ilj ina qkf imjf 4z tkyg 'lya evg ! evg uk/ # izs uvzd t3jf ekg,ozg izs '3yf jkf 'mg w3yf wk 'ma tk/ jkf jeg imo.jeg i/s,j3zg tv ]nzg ikog j3od hoa qof ye hkef ];d ikog okyd 'xya hka ulf wk 'k/d jk jl emog emog ];d hoa && elzf hx/g.emg jz ik/a uvzs ik/a uxj 4ef i3od 4ef 'vz 'ma,j3zg tv ]nzg ikog j3od hoa qof 4o ixy elg tkyf hod i;g [kd wczf jkf.

  i;g [kd wczf o3zs emg 'ma ekt ok,ikog okyd 'xya hka ulf wk qkyd ikog imos\ikog j3od hoa ik/a j3os ekg rcea jk/f ]nzg,qxeg iyf ]3oa ozg ekg P;d jk ]cyg,ixy jmod qku hoa tyg 'xya ukd t3o u3og umz qod qkyd ezg tyg j3zg jvz qkyd ezg izs wos.un i/a,j3zg qng ekg jvz qkyd izs u3og ok ]mtf jkz 'ma u3of 4k wmg 'ya,j3zg qkyd ezg i3of rkeg Pkuf tkf olzf 'k/d '3oa ];d,un i/a,ikog okyd 'xya hka ulf wk i3of rkeg ]kuf tkf olzf i;g iv !00 i/s &0.ikog j3od qlja ina qkf imjf izs tkg ]nzg,ezg i3of ikeg q3od 4k wmg ]es w;f,jx/g ok 'es 4ef wvua tbg ucyf wkf emog rlja ekzf izs ekg [kys qxeg,jeg i/s ilj ina qkf imjf izs uvzd t3jf ekg tk/ uct,ezg uba qod jxd evg ixy pvta hxy iny,i3of rkeg ]kuf tkf olzf ezg i;g iv !00 i/s #0.