[vyd ucy 4lu ut tmf傣语法规

i;g ekzd '3za jk/f ]nzg jk/f wmg i3of qxyg qmg ixy ik/a emog

农村建房须知

时间:2016-05-31 17:02:24 来源:德宏团结报  

  qxeg i/d en ozg qkef qkg j3zg enyg iv ekg 'ma,4k ecg i;g ekzd '3za jxd ]bef jz jk/f Pnzg\emg ]nzg w;g w;g.wkeg qyf i/s,i;g ekzd i;g '3za jk/f ]nzg emg ]nzg p;a t3o jx/g ];d qleg [lya jk/f ]nzg i;g ekzd '3za rcea jk/f rcea emg.jx/g ok,jxu un oky ik/ p;a jxd 4ef ekt ija ixy qng u3of 4k wmg yk/ izs 'ma,ixy elg emog jxu i/d 4k wmg u3of umz 'ma pvta jz emg jz\'k/d '3oa jz izs jxd iea ekg tvja tvja.ukd t;d ]og 4o ixy tms ekzf ik/a emog tkzd h/ ];d uv ixys tyg ik/a,4ma okyf qod ]nzg qng jk/f ]nzg tyg j3zg qng rcea unz jk/f Pnzg izs 't tvs qxyg qmg ]kyg p;a ]kyg ezg,u/f ];d ixy 'lj 'kj i/d u3of umz.

  !\w3/g pvta j3zg jk/f ]nzg 4k wmg u3of ekg i3of ]kuf tkf olzf hxy iny

  ixy tkyg ezg umz qn/s:j3zg i;g ekzd '3za tv omyg 'vz ivzs 'bf enyg jxyg t3y j3os iny Pxys ]mtf ikog imod,en @0!% uv inz $ ]3oa inz izs,]nzg hoa tva wlf ina ]nzg 'xya qzs izs jk/f rczd qzs iny,ezg 4o jkz jk/f ]nzg rkeg uo ];d ikog qky.'xya ukd tkzd jz iv 'ma,ikog imod ]kyg uba qod 'bs hny jk/f ]nzg,ikog qky jx/g uo ]mtf.en @0!% uv inz $ i/d @* ozg jky i;a izs,ikog qky wlf ina ]nzg ikef 'xya qzs izs ]kyd ]czg qkj tcof 'n,jxu 4ef ]mtf iv 'ma t3jf ekg,'3yf jkf i;g 'mg w3yf wk jxd 4ef jmof i/d ]ca tk/ jkf.ixy tkyg u3of umz 'ma,ikog imod 'vyd 'va 4xjf jk wmed wk tyg jk ix/ ikog qky ]ca !# elzf hx/g,4ef 'k/d jk 'ya rczd ];d ]nzg ikog qky hoa.jeg i/s,j3zg tv Pnzg ikog qky hoa qof 4o ixy tkyg tkyf rbya i;g [kd wczf jkf,ye hkef ikog imod 'k/d jk tkyf wkyf tkyf emog ];d hoa #@ elzf hx/g uk/,t3of i/d ixy ye hkef tv ]nzg ikog qky hoa,ikog imod jxd wy pxes wy 4ng.

  t3of i/d ixy elg ]3oa i/s,[kd wczf o3zs emg 'ma ekt ok,ikog imod 4o jkz jk/f ]nzg rkeg uo ];d ikog qky ]mtf,tyg 'xya ukd t3o u3og tkzf i/d i3od ivj hkt ik/g jz wos.jk/f ]nzg Pkyd ]nzg 'lya i/s umz jkz ykzg emog 4k wmg u3of yk/ izs,j3zg jk/f ezg i3of evg ikj ekt jk/f Pnzg qyf i/d ]mtf,jx/g ok,ikog qky ]ls wlf uba qod 4ef evg ikj ekt jk/f ]nzg 'es jkf jk/f,wkeg ]mtf jkz izs 'es 4ef 't tvs qxyg qmg iv iv,4ef qxeg ucyf wkf rlja ekzf ekg uxy ]mtf,4k wmg u3of umz 'ma,ezg uba qod i3of ]kuf tkf olzf i;g iv !00 i/s &%.ikog imod qeg,ikog qky 4ef evg ikj ekt jk/f ]nzg jxd ezg 'es jkf qkyd ekg jk/f,i/s qof umz ixy pvta ezg wos,un i/a,qxeg iyf ]x/ ucy 4lu uks tmf ekg u3y pkt,ikog imod i3of rkeg ]kuf tkf olzf i;g iv !00 i/s @%.